Adam Mickiewicz - PolskaMova

Adam Mickiewicz

Rota
11 мая, 2019
Kuchnia Polska
20 мая, 2019
d10i0067

Mickiewicz Adam Bernard

ur. 24 XII 1798, Nowogródek lub Zaosie k. Nowogródka, zm. 26 XI 1855, Stambuł, poeta, już przez współczesnych uznawany za największego poetę polskiego romantyzmu.
родился. 24 XII 1798, Новогрудок или д. Заосье около Новогрудка, умер 26 XI 1855, Стамбул, поэт, которого многие считают величайшим поэтом польского романтизма.
„Miej serce i patrzaj w serce!”
"Имей сердце и смотри в сердце!"
24 XII 1798 - urodził się w Zaosiu k. Nowogródka
1822 - opublikował Ballady i romanse (1. tom Poezji)
1823 - opublikował Dziady cz. II i IV oraz Grażynę (2. tom Poezji)
1823–24 - oskarżony w procesie filomatów i filaretów
1825–IV 1828 - przebywał na Krymie i w Moskwie
1826 - ukończył Sonety
1828 - opublikował poemat Konrad Wallenrod
1829–32 - podróże po Europie (Berlin, Rzym, Neapol, Genewa, Drezno) zakończone osiedleniem się w Paryżu
1832 - opublikował Dziady cz. III oraz Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
1834 - wydanie Pana Tadeusza ożenił się z Celiną Szymanowską
1840–44 - profesor Collège de France
1841 - poznał A. Towiańskiego
1849 - założyciel i redaktor „Tribune des Peuples”
26 XI 1855 - zmarł w Stambule
24 XII 1798 года - он родился в Заосье близ Новогрудка
1822 - издана «Баллада о романе» (1-й том «Поэзии»)
1823 - опубликовано Дзяды цз. II и IV и Grażyna (2-й том поэзии)
1823-24 - обвиняемый по делу филоматов и филаретов
1825-IV 1828 г. - он был в Крыму и в Москве
1826 - окончил сонеты
1828 - опубликовал стихотворение Конрада Валленрода
1829-32 - путешествия по Европе (Берлин, Рим, Неаполь, Женева, Дрезден) закончились в Париже.
1832 г. - опубликовано Дзяды цз. III и Книги польской нации и польского паломничества
1834 - издание Пан Тадеуша и женился на Селине Шимановской.
1840-44 - профессор Колледжа де Франс
1841 - познакомился с А. Товянским
1849 - основатель и редактор "Tribune des Peuples"
26 XI 1855 - он умер в Стамбуле
Mickiewicz pochodził z drobnej szlachty herbu Poraj. Ojciec, Mikołaj, był adwokatem przy sądach nowogródzkich. W 1807–15 Adam uczył się w szkole dominikanów w Nowogródku, następnie na uniwersytecie w Wilnie przygotowywał się do zawodu nauczycielskiego (stypendium zobowiązywało go do kilkuletniej pracy w szkole). Wiedzę gruntowną zwłaszcza w zakresie filologii, uzupełniał samokształceniem wraz z przyjaciółmi (J. Czeczot, F. Malewski, T. Zan, J. Jeżowski). Należał do założycieli Towarzystwa Filomatów (1817); o wyznawanych przez niego wówczas ideałach świadczą utwory poetyckie, zwłaszcza Oda do młodości (1820, wydanie 1827). W 1819–23 (z przerwą na urlop zdrowotny 1821/22) uczył w szkole powiatowej w Kownie.
Мицкевич происходил из мелкой шляхты герба Порай. Его отец Миколай был адвокатом в суде Новогрудка. В 1807-15 Адам учился в доминиканской школе в Новогрудке, затем в Вильнюсском университете он готовился к педагогической профессии (он был вынужден предоставить стипендию на несколько лет работы в школе). Он обладал глубокими знаниями, особенно в области филологии, которыми овладел со своими друзьями (Я. Чечот, Ф. Малевский, Т. Жан и Я. Ежовски). Он принадлежал основателям Общества Филоматов (1817); о его идеалах лучше всего свидетельствуют поэтические произведения, особенно Ода его юности (1820, издание 1827). В 1819-23 (с перерывом на отпуск по состоянию здоровья 1821/22) он преподавал в уездной школе в Каунасе.

Twórczość

1817 – Mickiewicz rozpoczyna pracę nad przekładem Dziewicy orleańskiej Woltera
1818Zima miejska – pierwszy opublikowany utwór Mickiewicza (w „Tygodniku Wileńskim”)
1819Kartofla
1820Oda do młodości (prwdr. 1827), Pieśń filaretów (prwdr. 1828)
1822 – I tom Poezji (Ballady i romanse – m.in. Romantyczność, Świteź, Świtezianka, Lilie, Powrót taty, To lubię, Rybka, Kurhanek Maryli i in.)
1823 – II tom Poezji (Grażyna, Upiór, II i IV cz. Dziadów)
1823Do M***
1826Sonety (Sonety krymskie i Sonety odeskie)
1828Konrad Wallenrod
1829Do ***, Na Alpach w Splügen
1830Do matki Polki
1831-1832Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika
1832 – III cz. Dziadów
1832Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego
1834Pan Tadeusz
1837Konfederaci barscy, Jakub Jasiński
1839-1840Liryki lozańskie
1848Skład zasad
1849 – artykuły w „Trybunie Ludów”

1817 - Мицкевич начинает работу над переводом Орлеанской Девы Вольтера
1818 г. - Городская зима - первое опубликованное произведение Мицкевича («Тыгодник Виленьский»)
1819 - Картофель
1820 г. - Ода к молодости (prwdr. 1827), Песня филаретов (prwdr. 1828)
1822 - I том Поэзия (баллады и романсы - среди прочих Романтика, Свитязь, Свитезянка, Лилии, Возвращение папы, Мне нравится, Рыбка, Курханек Марыли < /em> и др.)
1823 - 2-й том Поэзия (Гражина, Призрак , II и IV части Предков )
1823 - К М ***
1826 - Сонеты (Крымские сонеты и Одесские сонеты )
1828 - Конрад Валленрод
1829 - До ***, На Альпах в Сплюгене
1830 - Польской маме
1831-1832 - Редута Ордона, Смерть полковника
1832 - третья часть Предков
1832 г. - Книги польского народа и паломничества
1834 - Пан Тадеуш
1837 г. - Конфедерации Барси, Якуб Ясинский
1839-1840 - тексты песен Лозанны
1848 - Состав политики
1849 - статьи в "Трибуне Наций"

Рейтинг: 5.0/5. По 3 голосам.
Подождите...